domingo, 19 de marzo de 2017

últimos or hatorah semanal para descargar1211-shabat bejol hamoed sucot 5779

1210-haazinu-sucot 5779

1209-vaielej shabat shuba 5779

1208-nisabim 5778

1207-ki tabo 5778

1206-ki tese 5778

1205-shofetim 5778

1204-ree 5778

1203-ekeb 5778

1202-vaetjanan-najamu 5778

1201-debarim-jazon 5778

1200-matot-mase 5778

1199-pinejas 5778

1198-balak 5778

1197-jukat 5778

1196-koraj 5778

1195-shelaj leja 5778

1194-behaaloteja 5778

1193-naso 5778

1192-bamidbar 5778

1191-behar-bejukotai 5778

1190-emor 5778

1189-ajare-kedoshim 5778

1188-tazria-tahor 5778

1187-shemini 5778

1186-octavo día de pésaj 5778

1185-primer día de pésaj 5778

1184-sav-hagadol 5778

1183-vaikra-hajodesh 5778

1182-vaiakhel-pekude-para 5778

1181-ki-tisa 5778

1180-tesave-zajor 5778

1179-teruma 5778

1178-mishpatim-shekalim 5778

1177-itro 5778

1176-beshalaj 5778

1175-bo 5778

1174-vaera 5778

1173-shemot 5778

1172-vaiji 5778

1171-vaigash 5778

1170-mikes-januca 5778

1169-vaiesheb 5778

1168-vaishlaj 5778

1167-vaiese 5778

1166-toledot 5778

1165-jaie sara 5778

1164-vaiera 5778

1163-lej leja 5778

1162-noaj 5778

1161-nisabim-vaielej 5777

1160-ki-tabo 5777

1159-ki-tese 5777

1158-shofetim 5777

1157-ree 5777

1156-ekeb 5777

1155-vaetjanan-najamu 5777

1154-debarim-jazon 5777

1153-matot-mase 57771146-naso 5777

1145-bamidbar 5777

1144-behar-bejukotai 5777

1143-emor 5777

1142-ajare-kedoshim 5777

1141-tazria-tahor 5777

1140-shemini 5777

1139-shabat bejol hamoed pesaj 5777

1138-sav-hagadol 5777

1137-vaikra 5777

1136-vaikhel-pekude-hajodesh 5777

1135-ki tisa 5777

1134-tezave-zajor 5777

1133-teruma 5777

1132-mishpatim-shekalim 5777

1131-vaishlaj 5777

1130-beshalaj 5777

1129-bo 5777

1128-vaera 5777

1127-shemot 5777

1126-vaiji 5777

1125-vaigash 5777

1124-mikes 5777

1123-vaiesheb 5777

1122-vaishlaj 5777